Twonp bouche

twonp bouche

lè nan yon koup pitit la pa janm vini ,lakay nou se fi an yo souvan bay pot chay , poutan aprè 1 an rapò seksyèl san proteje si koup la pa janm anfante fòk tou 2 moun yo ta al wè Dr

lakay fi an gen yon ti problèm ki frekan ki souvan koze yo paka tonbe ansent , se lè twonp li bouche , kisa k eksplike le fèt ke twonp yon fi bouche?

ann fon ti pale de twonp yo
twonp yo se òga’n ki esansyèl a fegondasyon , se yo ki relye matris a ovè( òga’n ki pèmèt fi an ovile) , lè gason an ejakile , spèmatozoyid yo pase de vajen , monte nan matris, pase nan youn nan twonp yo, e al kontre a ovosit fi an sil te ovile nan tan sa , aprè yo fin kontre anbryon(pwodwi rankont spèmatozoyid gason an a ovosit fi an) an pral fè menm wout la pou desann nan matris la , si gen difikilte poul desann li ka bloke nan twonp lan e se sa yo rele “grossesse extra uterine” (sa vle di an deyo de matris la)

Donk nou fini pa konprann tout ti blokaj nan twonp yo ka anpeche pasaj spèmatozoyid yo e koze fi an paka tonbe ansent, e si pasaj la redwi spèmatozoyid ka pase men anbriyon an ka bloke, sil ap gwosi nan twonp lan ,lap fini pa petel e sa kap met vi fi an an danje

ann dekouvri kèk rezon ki koz twonp yo bouche:
-yon operasyon nan aparèy fi an tankou kitaj, anpil fi panse kitaj san efè negatif , poutan efèl yo konn fatal, sa konn abouti a andometriyoz, andometriyoz la se lè selil( inite ki pèmèt kòw fonksyone) ki ta sipoze nan matris lan , trouvel an deyò matris la , selil sa yo ka lokalize nan twonp lan e bouche twonp lan
kitaj ka responsab blokaj twonp lan ,e ou ka wè yon fi aprè yon kitaj paka tonbe ansent

-yon fibròm ki gwo, ka al konprese twonp lan e bouchel ,li konn bouche matris la tou

-koz ki pi frekan se lè fi an pran plezi nan fè bagay san proteje epi patnè seksyèl lan gen yon enfeksyon seksyèlman transmisib , pil trape enfeksyon seksyèl lan, maladi nou pran nan fè bagay, jèm nan konn monte al anfle twonp lanl( sa yo rele salpingite lan) epi bouchel

– tibèkiloz pa selman nan poumon , li konn nan anpil lòt òga’n pami yo twonp lan e koze twonp lan bouche

-andometriyoz ,konn koze twonp lan bouche tou

– si w te viktim de yon gwosès an deyo matris , si se nan twonp lan li te devlope , fòk yo opere , e sikatris sa ap kite an ka bouche twonp lan

-ovè an konn tòde sou li pwiske twonp lan relye ovè fi an a matris la , pati ki konsène nan twònp lan ap bouche.

kijan pou medam yo fè prevansyon?
-aprè nou fin opere nan aparèy repwodiktè nou,tankou aprè yon kitaj fòk nou respekte randevou doktè an ba nou yo, e fè ekszamen imajri li ba nou fè yo pou wè si pa gen yon konplikasyon

-proteje tèt nou nan rapò seksyèl yo, sin vle antre nan rapò san proteje a yon moun fòk nou fè tes pou wè si nou youn pa enfekte , e si sa fèt fòk se nou 2 ki swiv trètman

-al kay Dr, al fè bilan fètilitew pou wè si tout bagay korèk , si ta gen yon anomali yap gentan detektel byen avan l dejenere

siw ta viktim de twonp bouche e ke aprè tout sa doktè fè ,anyen pa mache ret yon dènye espwa menm si kou an ap pi wo se “fecondation in vitro” kote yap pran ovil a spèmatozoyid lan, yap fè yo kontre epi yo lage yo dirèkteman nan matris lanlike & pataje
idantifye yon moun li avèw

Kerry NORBRUN

Admin

Admin

Admin Webmaster

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: