Kèk sentom kansè nan tete

mwa sa se mwa kansè yo plis jwenn lakay fanm ayisyèn, chak grenn ayisyèn gen epe sa kap vire sou tèt yo ,donk pataje post sa poul atenn plis fi ,pou wè kijan yo ka fè prevansyon pa bliye gason konn fè kansè tete tou menm si sa ra

Menm Jan avèk anpil lot maladi. Kansè Nan tete gen sentom pal tou. Kansè Tete a ka lakoz anpil chanjman Nan zòn tete a ak sou po a (pa egzanp lestomak ak zòn bra a). Depi w ta wè youn Nan sentom ki nan imaj sa, li ta enpòtan pou moun sa al lakay doktè. Menmsi sa ka rive ke sentom sa yo pa prezan lakay kèk moun.
Nan sans sa Jodi a nan kad *mwa Sansibilizasyon pou kansè Nan Tete a* nou pote pou ou 8 sentom ki konn prezan lakay moun ki ta ka vle di se Kansè Nan Tete moun lan genyen. Nou byen di « ta ka », sa vle di sentom sa yo ka prezan lakay yon moun san se pa pwoblèm sa li genyen.

Koman yo ka fè prevansyonl oubyen dektekte anomali nan tete yo?
-Otopalpasyon
Se yon teknik ki pèmèt ou detekte anomali yo byen rapid , li pèmèt fi pran konfyans tou objektif la:
– se chèche konsistans
– dimansyon
-motibilite
-sansibilite
-e tout anomali

Men Kijanw fè manèv sa:
1-Ou kanpe devan yon miwa ou lache bwaw piw ap apresye tete yo pouw detekte si pa gen okenn anomali

2-rekomanse menm jan men fwa sa wap met menw sou tèt ou

3- prese pwent tete w pouw wè si pa gen likid kap sot ladann

4-avèk 3 dwèt men dwat pou tete goch, palpe tete an de deyò a anndan, menm jan pou lòt tete an

5- pakouri tete an de ba an wo, Menm jan pou lòt tete a verifye zone ant tete an a anba braw , pouw wè siw pap jwenn kèk boul

6- nenpot ti anomali ou remake pa neglije al kay doktè

Yo konn dekouvri yo nan sa yo rele « mammographie  » yon teknik imajri ki pèmèt ou dekouvri tout anomali nan tete an, ke yo propoze chak 2 ans lakay fi ki gen plis ke 50 ans, men an ayiti yo konn fèl a 40 an .men pi ba laj sa nou ka toujou ap veye si nou pa jwenn boul nan tete nou

-Siw son moun ou remake plizyè manb nan fanmiw fè kansè sen oubyen kansè ovè fow al kay Dr pou fè check-up

Pratike otopalpasyon siw te ka kapab chak maten lèw fin benyen devan miwaw

Pratike alètman matènèl yon fi kap bay tete pandan yon dire de 25 mwa redwi risk poul fe kansè an de 33 %

-li rekomande poun ta fè ti ekzèsis pandan 30 minit pa jou menm si se mache ou ka mache, fè ti mouvman Bale devan lakay ou

-kanpe sou tabac la, e redwi alkòl koz alkòl ogmante risk kansè sen de 7%

-Plis nou detekte timè an pi bonè plis nap gen chans viv

– depil nan stad final poun kitel ap metastaze sa vle di lal etenn lot oga’n yo, to motalitew trè elve e chans ou gen pouw viv 5 an anko trè ba

M te kontan pale nou de kansè sen
Pataje & like
Ansanm ann konbat kansè sen!!!!!!!

*Se Mèt Kò, Ki Veye Kò*

Chrismy AUGUSTIN & Kerry NORBRUN

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.